Kam už savo veiklą atsiskaito vyriausybė?

Vyriausybės posėdyje Ministro Pirmininko tarnyba įvertino per pirmuosius tris šių metų ketvirčius padarytą pažangą įgyvendinant Vyriausybės verslo prioritetus. Pateikta analizė rodo, kurie prioritetai davė rezultatų, o kokiose srityse reikia daugiau dirbti, kad prioritetų įgyvendinimas būtų spartesnis. Lietuvos vykdomosios valdžios institucijų sistemoje Vyriausybė, įgyvendinanti valstybinį valdymą, užima išskirtinę vietą. Vyriausybė – kolegiali bendros kompetencijos institucija. Ją sudaro Ministras Pirmininkas ir ministrai. Konstitucijos 94 straipsnyje nustatyta, kad Vyriausybė tvarko krašto reikalus, saugo šalies teritorijos neliečiamybę, garantuoja valstybės saugumą ir viešąją tvarką, vykdo įstatymus ir Seimo nutarimus dėl įstatymų įgyvendinimo, taip pat Respublikos Prezidento dekretus, koordinuoja ministerijų ir kitų Vyriausybės įstaigų veiklą, rengia valstybės biudžeto projektą ir teikia jį Seimui, vykdo valstybės biudžetą, teikia Seimui biudžeto įvykdymo apyskaitą, rengia ir teikia Seimui svarstyti įstatymų projektus, užmezga diplomatinius santykius ir palaiko ryšius su užsienio valstybėmis bei tarptautinėmis organizacijomis, vykdo kitas pareigas, kurias jai paveda Konstitucija ir įstatymai. Vyriausybės galias apibrėžia Konstitucija ir įstatymai. Vyriausybė solidariai atsako Seimui už bendrą Vyriausybės veiklą. Ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, yra atsakingi Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui.

Vyriausybė solidariai atsako Seimui už bendrą savo veiklą. Vyriausybė ne rečiau kaip kartą per metus pateikia Seimui savo metinę veiklos ataskaitą

Įgyvendinus esmines viešųjų finansų konsolidavimo priemones, valdžios sektoriaus deficito tendencija buvo sėkmingai pakeista – dabartinis deficito lygis turėtų būti 8,1% (mažesnis nei planuota). Į rezultatus orientuota strateginio planavimo ir biudžeto pertvarka sėkmingai tęsiasi – rugpjūčio mėn. priimta nauja strateginio planavimo požiūrio versija. Padaryta pažanga gerinant mokesčių administravimą, mažinant šešėlinės ekonomikos dydį ir skatinant sąžiningą apmokestinimą. Trečiąjį ketvirtį buvo ištirti ir susidoroti su 666 nelegaliai darbuotojais. Speciali darbo grupė pateikė naujų darbo vietų kūrimo ir esamų darbo vietų išsaugojimo priemonių planą (tikėtinas siūlomų priemonių efektas – iki 37 600 išlaikytų ir sukurtų darbo vietų per metus); siekiant skatinti šeimos verslą ir verslo augimą per mokestines lengvatas, pateikti siūlymai dėl naujos mikroįmonės verslo teisinės veiklos formos sukūrimo.

Administracinę valdžią Lietuvoje vykdo vyriausybė

Lietuvos Respublikos Vyriausybę 2012–2016 m. sudaro Ministras Pirmininkas ir 14 ministrų. Ministrą Pirmininką skiria ir atšaukia Respublikos Prezidentas Seimo pritarimu. Ministrus skiria ir atšaukia Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu.

Vyriausybei tenka bendra atsakomybė už bendrą parlamento veiklą. Ji turėtų pateikti Parlamentui metinę veiklos ataskaitą bent kartą per metus. Seimui pareikalavus, Vyriausybė ar atskiri ministrai atsiskaito parlamentui apie savo veiklą Seimo įstatuose nustatyta tvarka. Ministrai vadovauja jiems priskirtoms valdymo sritims, yra atskaitingi Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui. Vyriausybės posėdžius kviečia ir jiems pirmininkauja Ministras Pirmininkas. Posėdžiai paprastai rengiami Vyriausybės rūmuose kartą per savaitę, trečiadieniais, Ministro Pirmininko paskirtu laiku. Jeigu būtina nedelsiant priimti Vyriausybės sprendimus, Vyriausybės posėdis rengiamas kitu Ministro Pirmininko nustatytu laiku. Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Vyriausybės narių. Ministras vadovauja ministerijai, sprendžia ministerijos kompetencijai priklausančius klausimus, taip pat vykdo kitas įstatymų numatytas funkcijas. Jis atsakingas Seimui, Respublikos Prezidentui ir tiesiogiai pavaldus Ministrui Pirmininkui.

Vyriausybės lygmeniu už švietimą atsako Švietimo ir mokslo ministerija, kuri formuoja valstybės politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą, o įstatymų nustatytais atvejais – ją įgyvendina švietimo ir mokslo ministro pavestas valdymo sritis.