Kaip gauti paramą verslui?

Paraiškų savarankiško užimtumo priemonėms atranka prasidėjo rugpjūčio 31 d. Viena iš naujovių – nuo šiol dokumentai bus prieinami tik administracinėms ir viešosioms paslaugoms per elektroninės valdžios portalą. Paraiškas šiame portale bus galima rasti iki rugsėjo 29 d. (imtinai), dėl to jei norite paramos turėsite laukti kitų metų arba ieškoti kito būdo, kaip gauti paramą, jei jos taip labai reikia jau būtent dabar.

Individualią veiklą vykdantys asmenys primena, kad tas pats pareiškėjas gali pateikti tik vieną prašymą pasirinkti vieną individualios veiklos rėmimo paraišką, o prašymą pakeisti galima tik tuo atveju, jei prašymas atšaukiamas. Ankstesnė paraiška. Patikslintą paraišką galima pateikti tik iki rugsėjo 29 d., įskaitant rugsėjo 29 d. Taip pat atsiprašome tų pretendentų, kurie išlaikė individualios veiklos prašymo šabloną iki 2021 m. rugsėjo 15 d. 15:16:47 val. Dėl techninių patobulinimų teikiant individualios veiklos rėmimo prašymus, šių iki minėto laiko išsaugotų blankų koreguoti ir užpildyti neįmanoma. Su paraiškos vertinimo kriterijais galite susipažinti: savarankiško užimtumo rėmimo priemonės paraiškų atitikties užimtumo rėmimo priemonių apraše numatytiems reikalavimams vertinimas. Teikiamos paraiškos sąmatoje numatytos išlaidos turi būti skirtos darbo vietai įsteigti ar sudaryti sąlygas tiesioginėms darbo funkcijoms atlikti įsteigtoje darbo vietoje, taip pat panaudotos per savarankiško užimtumo rėmimo sutartyje numatytą, bet ne ilgesnį nei Užimtumo įstatymo 44 straipsnio 7 dalies 4 punkte nurodytą, laikotarpį. Paraiškoje vienos planuojamos darbo vietos subsidijos dydis neviršija 31,03 Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintos minimaliosios mėnesinės algos dydžių sumos (19921,26 eurų) savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų atrankos paskelbimo Užimtumo tarnybos interneto svetainėje dieną. Valstybės paramos lėšos skiriamos darbo priemonių įsigijimui, montavimui ir pritaikymui (ilgalaikis materialus turtas) ir patalpų, reikalingų darbo vietai įrengti ir kurios valdomos nuosavybės teise, remontui ir pritaikymui (iki 50 proc. subsidijos).

Paraiška ir pareiškėjas vertinami pagal individualaus užimtumo rėmimo nustatytus paraiškų vertinimo kriterijus

Jei paraiška surinks vienodą išlaikymo balą, jie bus vertinami pagal papildomus vertinimo kriterijus. Prašymas teikiamas per elektroninės valdžios administravimo ir viešųjų paslaugų portalą. Tas pats pareiškėjas gali pateikti tik vieną prašymą pasirinkti individualaus užimtumo rėmimo paraišką. Kitu būdu arba ne pagal Užimtumo direktoriaus patvirtintą formą pateikti prašymai nenagrinėjami. Paramos savarankiškam darbui paraiškos formą rasite čia.

Norėdami atsakyti į klausimus apie paraiškos savarankiškam darbui gauti rengimą, Užimtumo paslaugų departamento Klientų aptarnavimo skyrius organizavo mokymus ir konsultacijas.

Savarankiško užimtumo rėmimo paraiškas gali teikti darbo ieškantys asmenys, kurie:

1. Kartu su Užimtumo tarnybos konsultantu aptarė ir sudarė individualios užimtumo veiklos planą, kuriame yra numatyta savarankiško užimtumo rėmimo priemonė (Užimtumo rėmimo priemonių aprašo 3 punktas);
2. Pirmą kartą steigia darbo vietas sau Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme apibrėžtose labai mažose įmonėse ir savarankiško užimtumo rėmimo paraiškų vertinimo metu atitinka vieną iš sąlygų, numatytų Užimtumo įstatymo 47 straipsnio 3 dalyje, t. y.:
1) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis arba sunkus neįgalumo lygis;
2) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 30–40 proc. darbingumo lygis arba vidutinis neįgalumo lygis;
3) bedarbiai, kurie yra darbingo amžiaus neįgalieji, kuriems nustatytas 45–55 proc. darbingumo lygis arba lengvas neįgalumo lygis;
4) bedarbiai iki 29 metų;
5) vyresni kaip 45 metų bedarbiai.